Tutkimuseettisiä näkökohtia

Lopu jo! -tutkimus tehdään raskauspahoinvoinnista kärsivien odottajien auttamiseksi. Tutkimuksessa noudatetaan Maailman Lääkäriliiton Helsingin julistukseen kirjattuja ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimustyön eettisiä periaatteita. Tutkittavia kohdellaan kunnioittavasti ja heidän hyvinvointinsa on tutkimuksessa etusijalla.

Eettisen toimikunnan lausunto ja tutkimusluvat

Tutkimukselle on saatu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan puoltava lausunto 17.5.2011 sekä luvat toimintaorganisaatioilta (VSSHP/Turun yliopistollisen keskussairaala 1.8.2011 ja Turun sosiaali- ja terveystoimi 19.10.2011). HILMO-hoitoilmoitustietokannan, syntymärekisterin ja epämuodostumarekisterin tietojen saamiseksi on saatu lupa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tutkittavilta pyydetään lupa heidän tietojensa käyttämiseen.

Miksi tämä tutkimus tehdään?

Raskauspahoinvoinnista kärsivät äidit kokevat usein, että heidän kokemustaan vähätellään eikä pahoinvointia hoideta riittävän tehokkaasti. Tämä tutkimus auttaa toivottavasti osaltaan muokkaamaan asenteita niin, että siitä koituu hyötyä kohderyhmälle. Raskauspahoinvoinnin mittaamisen kehittyminen auttaa parantamaan hoidon seurantaa, jolloin tutkimuksessa mukana olevat henkilöt voivat saada osallistumisestaan välitöntä hyötyä. Pitkällä tähtäimellä toivomme tutkimustulosten auttavan kaikkia raskauspahoinvoinnista kärsiviä saamaan tarkoituksenmukasta ja tehokasta hoitoa.

Käytännön tutkimusetiikkaa

Tutkimukseen osallistuminen tehdään kohderyhmälle mahdollisimman helpoksi. Tutkittavat joutuvat näkemään jonkin verran vaivaa tutkimuskyselyyn vastatessaan. Kysely on lyhyt (yksi kaksipuolinen A4-arkki), joten sen ei pitäisi olla liian kuormittava. Sairaala- ja helikobakteeri-osatutkimusten osallistujilta otetaan lisäksi laboratorionäytteitä. Näytteet otetaan hoitoon kuuluvien näytteiden oton yhteydessä, jotta siitä olisi tutkittaville mahdollisimman vähän vaivaa.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan sellaisessa muodossa, että yksittäisiä tutkimushenkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tutkittaville annettavat tiedot ja tietoinen suostumus

Tutkimukseen soveltuville henkilöille annetaan tietoa tutkimuksesta. Esite annetaan henkilökohtaisesti, jolloin osallistumista harkitsevalla henkilöllä on mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä saman tien. Esitteessä on myös tutkimuksen suorittajan ja tutkimuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot mahdollisia myöhemmin mieleen tulevia kysymyksiä varten. Esite jää tutkittavalle. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkimushenkilöille kerrotaan, että he voivat halutessaan keskeyttää osallistumisensa tutkimukseen milloin tahansa. Tutkittava ja tutkimussuostumuksen vastaanottaja allekirjoittavat tietoisen suostumuksen.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus saada tietää itseään koskevien henkilötietojen käsittelystä. Henkilötiedoista on tehtävä rekisteriseloste, jonka on oltava vapaasti saatavilla. Lopu jo! -tutkimuksen jokaisella osatutkimuksella on oma rekisteriseloste:

Rekisteriseloste_LJ/Rekisteri

Rekisteriseloste_LJ/Neuvola1

Rekisteriseloste_LJ/Neuvola2

Rekisteriseloste_LJ/Sairaala

Rekisteriseloste_LJ/Helikobakteeri

Leave a Reply

Poistetaan raskauspahoinvointi maailmasta. Tai ainakin vähennetään sitä.