LJ/Rekisteri

LJ/Rekisteri-osatutkimuksen tarkoitus on kartoittaa vaikeasta raskauspahoinvoinnista eli hyperemeesistä (hyperemesis gravidarum) johtuvaa sairaalahoitoa Suomessa.

Tutkimuskysymykset

Mikä on hyperemeesin esiintyvyys?
Miten hyperemeesiä hoidetaan Suomessa?
Mitkä tekijät ennustavat sairaalahoidon tarvetta?
Mitkä tekijät ennustavat toistuvaa sairaalahoidon tarvetta?
Miten äidin hyperemeesi vaikuttaa syntyvään lapseen?

Tutkittavat

Tutkimukseen käytetään HILMO-hoitoilmoitustietokannan ja syntymärekisterin tietoja vuosilta 2004–2017. Tutkimushenkilöt (9315 naista) ovat raskausoksentelun vuoksi hyperemeesidiagnoosin saaneita odottajia. Mukaan luetaan diagnoosit ICD 10 O21 (raskausoksentelu), O21.0 (vähäinen raskausoksentelu), O21.1 (hyperemeesi), O21.8 (muu raskautta komplisoiva oksentelu) ja O21.9 (määrittämätön raskausoksentelu). Verrokkeina ovat samalta ajalta kaikki muut odottajat, joilla ei ole ollut hyperemeesidiagnoosia yhdessäkään raskaudessa. Sekä tutkimus- että verrokkihenkilöiden vastasyntyneiden tiedot kootaan syntymärekisteristä.

Tutkimuksen tilanne

Aineisto on koossa ja tarkastettu, ja analysointi on menossa. Tulokset julkaistaan useammassa osassa, koska aineisto on laaja ja tuloksia analysoidaan useammasta näkökulmasta: toisaalta hyperemeesin itsensä kannalta (esiintyvyys, taustatekijöitä), toisaalta odottajan kannalta (hyperemeesin vaikutus raskauden kulkuun) ja toisaalta syntyvän lapsen kannalta (hyperemeesin vaikutus syntyvään lapseen).

Tuloksia

Ensimmäinen osuus, hyperemeesin insidenssiä eli esiintyvyyttä tarkasteleva osatutkimus, on valmistunut ja tarkastettavana tieteellisessä lehdessä. Ensimmäiset tulokset on koottu posteriksi.

Toinen osuus, hyperemeesin uusimista seuraavissa raskauksissa tarkasteleva osatutkimus, on julkaistu v. 2018: Recurrence patterns of hyperemesis gravidarum.

Leave a Reply

Poistetaan raskauspahoinvointi maailmasta. Tai ainakin vähennetään sitä.